Omstarten

Ett konsultpaket för företag som har ett system för kvalitets- och/eller miljöledning, men inte trivs med det. Det kan vara dags att bygga om systemet så att det stämmer med de processer man har. Man kanske tycker att systemet tar för mycket tid att sköta, eller man är inte nöjd med de resultat systemet ger. Det halvfärdiga kvalitetsledningssystemet ska äntligen bli klart för certifiering, nyförvärvade delar ska passas in i befintligt system, miljö ska läggas till kvalitetssystemet, eller något annat.

1. Dokumentation
Genomgång av den dokumentation som företaget har idag.

2. Besök på företaget
Diskussion med företagsledningen och revision av verksamheten.

3. Rapport
Sammanställning av företagets läge idag och beskrivning av vad som skulle kunna göras för att förbättra systemet.

4. Presentation
Reviso kommer till företaget och presenterar rapporten och svarar på frågor.

Omstarten görs till ett fast pris, enligt offert.

Vad händer sedan?
Med rapporten i hand kan ni på företaget bilda er en uppfattning om hur mycket resurser som krävs för att göra om systemet. Detta kan ni väga mot den nytta ni har av omstruktureringen, som kan innefatta ökad kundnöjdhet, minskad tidsåtgång, minskade kvalitetsbristkostnader, mm.

Om beslutet blir att gå vidare och göra om hela eller delar av ledningssystemet kan rapporten användas som bas för projektet. Vill ni inte göra hela jobbet själva på företaget så kan Reviso gå in som konsult och hjälpa till med de delar vi kommer överens om. 
Produced by Rabadang / 3 Pixlar